ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom

Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden de betrekkingen tussen Coco June Concepts en haar Gebruikers beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden die worden geacht door de Gebruiker aanvaard te zijn, ook indien zij strijdig mochten zijn met eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in de verschillende talen die op de website worden gebruikt.
De Algemene Voorwaarden regelen de veiligheid en de contractuele relatie van de transacties tussen de Gebruiker en Coco June Concepts. Wanneer de Gebruiker op de Website vertoeft, bevestigt hij de algemene gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben. Voorgaande is van toepassing ongeacht u de Website raadpleegt in of buiten België. Indien u bepaalde extra diensten van deze Webite gebruikt, zullen wij u de bijkomende voorwaarden meedelen, en zullen ook deze behoren tot de Algemene Voorwaarden.
Huidige Algemene Voorwaarden kunnen steeds zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.
De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren huidige Algemene Voorwaarden.
De gebruikte termen in deze Algemene Voorwaarden werden, indien nodig, verder gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

Juistheid van de gegevens

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Aanpassingen aan de inhoud worden regelmatig doorgevoerd zonder u hiervan expliciet op de hoogte te brengen. Coco June Concepts poogt naar best vermogen correcte productinformatie te verschaffen en de kleuren van de producten accuraat weer te geven. Gewichten, afmetingen en volumes van de producten blijven echter benaderingen en er wordt niet gegarandeerd dat ieder scherm een kleur identiek weergeeft, of dat de kleur, bij ontvangst van een product niet kan afwijken.
Coco June Concepts zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het gebruik van deze Website, inclusief, zonder beperking, de inhoud en eventuele fouten.

Prijzen

Alle prijzen worden vermeld op de Website en zijn inclusief BTW voor leveringen binnen de EU en exclusief verzendkosten. De munteenheid wordt steeds duidelijk vermeld. Is de prijs verkeerd of worden de verzendkosten verkeerdelijk voorgesteld, dan zal u zo snel mogelijk worden geïnformeerd. U kan in voormeld geval kosteloos uw bestelling annuleren. Leveringen buiten de Europese Unie kunnen leiden tot taxen dewelke door de ontvanger moeten betaald worden.

Online bestellen

Bestellen kan vanaf 18 jaar of ouder. Nadat u uw product(en) heeft toegevoegd aan de winkelmand, omvat het orderproces de volgende stappen:

 1. Geef optioneel een promotiecode in;
 2. Geef het facturatieadres in;
 3. Kies eventueel een ander leveringsadres;
 4. Geef eventueel opmerkingen mee;
 5. Kies uw verzendingsmethode;
 6. Kies uw betalingsmethode;
 7. U zal gevraagd worden de Algemene Voorwaarden te aanvaarden;

Na het plaatsen van een bestelling zal u van Coco June Concepts een email ontvangen waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd. Zodra de goederen worden opgestuurd (the “Shipping Notification E-mail”) zal u tevens een verwittiging ontvangen. Alle bestellingen zijn afhankelijk van eventuele voorraad fluctuaties, bij een onverwachte stockbreuk zullen wij u informeren en behouden wij ons het recht voor om de reservatie voor een bestelling te annuleren.

Betaling

De betalingsmodaliteiten die wij toestaan worden op de Website vermeld. Het bedrag zal worden aangerekend in de munteenheid waarin u heeft besteld.
In afwijking van artikel 1583 BW, blijft Coco June Concepts eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheidsintresten en/of schadevergoedingen.

Verkoopsovereenkomst

Een “Verkoop” is het online aankopen van een artikel dat thuis wordt geleverd. De betaling geschiedt vooraf. Op dat moment komt de koop tot stand. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.

Coco June Concepts behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
 • wanneer redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf weder te verkopen;
 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
 • bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
 • bij overmacht.

Landen waar wordt geleverd en leveringsbeperkingen

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Speciale regels:

 • Postbus adressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard.
 • Zaterdaglevering is niet mogelijk. Er wordt geleverd van maandag tot vrijdag, uitgezonderd feestdagen.

Leveringen

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Gepersonaliseerde items worden binnen de 3 werkdagen gemaakt en daarna uitgeleverd.
Levertermijn:

 • België: 1-2 werkdagen
 • Europa: 3-4 werkdagen
 • Buiten Europe: afhankelijk van het land

Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de Gebruiker verhaald zullen worden.
Bijna alle goederen worden verstuurd vanuit Coco June Concepts. Als uw order niet tijdig wordt geleverd kan u ons steeds contacteren op
info@cocojune.be met vermelding van uw ordernummer. Mochten wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling binnen de 30 dagen na de orderbevestiging per email uit te sturen, dan kan u deze bestelling kosteloos annuleren en wordt de terugbetaling gegarandeerd.
De verzending wordt steeds uitgevoerd door een professionele koerier of postbedrijf.
Gratis verzendingen worden per gewone brievenpost verzonden en zijn niet verzekerd en niet traceerbaar. Coco June Concepts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies door het postbedrijf en het niet toekomen van de zending. De Gebruiker kiest hier zelf voor en neemt hier het risico voor eigen rekening. Gratis verzendingen naar een bestemming in België zijn altijd verzekerd en traceerbaar en worden per pakket verzonden door een professionele koerierdienst.

Betaalbare verzendingen worden per pakket verzonden en zijn verzekerd en traceerbaar door de koerier. U aanvaardt dat een zending mag worden afgeleverd aan een persoon, andere dan de Aanvrager, indien deze zich op het door jou aangegeven adres bevindt. Wanneer bij aflevering niemand aanwezig is, zal u worden gevraagd een nieuwe afspraak te maken voor een 2de aanbieding. Dit kan telefonisch of via een kaartje in de brievenbus.

Gebrekkig product of verkeerde levering

Bij ontvangst moet u de goederen onmiddellijk inspecteren. Indien u van mening bent dat de levering niet conform de aanvraag is, tekent u de leveringsbon niet af en/of vermeldt u duidelijk het probleem op de bon van de koerier. Gelieve ons binnen de 24 uur, met vermelding van uw ordernummer, op de hoogte te brengen van het probleem via info@cocojune.be.

Verkoop op afstand

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Coco June Concepts. Goederen die specifiek voor de Gebruiker ontworpen zijn, worden niet teruggenomen, noch geruild en de Gebruiker kan zich daarvoor niet beroepen op het verzakingsbeding (bijvoorbeeld gepersonaliseerde juwelen).

Teruggestuurde goederen zullen enkel worden aanvaard door Coco June Concepts op voorwaarde dat u de artikelen niet in gebruik hebt genomen. Goederen dienen tevens in de niet beschadigde en originele verpakking terug gezonden te worden.
Voor een retour dient u de volgende procedure te volgen:

Stap 1: Contacteer info@cocojune.be en vermeld uw ordernummer. Wij zullen u per e-mail onze retourinstructies toesturen. De retourkosten zijn ten uwen laste.

Stap 2: Verpak de goederen voor u ze terugstuurt (stuur enkel niet gebruikte goederen terug, in originele en onbeschadigde verpakking en volledig met originele etiketten, accessoires). De originele verpakking zorgt er mede voor dat schade tijdens het terugsturen wordt vermeden.

Stap 3: Mocht u vragen hebben na stap 2, aarzel niet ons te contacteren. Indien geen vragen, dan moet u de goederen binnen de 14 dagen terugsturen naar ons.

Stap 4: Als de goederen ons in goede omstandigheden bereiken dan zal u zo snel mogelijk worden terugbetaald. Mochten de goederen onvolledig of beschadigd toekomen, dan zullen wij u dit laten weten.

Enkel online gekochte goederen kunnen worden teruggestuurd.

Beperking van de aansprakelijkheid

Gebruik van de Website: Coco June Concepts is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Webite, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze Website (inclusief maar niet beperkt tot ‘verlies van winst’).

Wettelijke garantie: Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt de Verkoper zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen.

Gebruik van de goederen: Coco June Concepts is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de Gebruiker of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.

Levering en andere uitsluitingen: Coco June Concepts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting in hoofde van Coco June Concepts, noch voor enige andere schade die zij zou veroorzaken door haar fout of haar nalatigheid, zelfs in geval van zware fout. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopsovereenkomst is uitgesloten van vergoeding.
De volledige aansprakelijkheid van Coco June Concepts zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

Verwijzing naar andere websites en gebruik van materiaal van/via de Website

De verwijzing naar een andere website via onze Website is louter ter informatie. Enkel en alleen met de expliciete toestemming van Coco June Concepts kan informatie op de Website elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina’s van de Website, of de informaticacodes die betrekking hebben op de Website te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.
Informatie en suggesties die ons worden meegedeeld via de Website, kunnen vrijblijvend en zonder enige tegemoetkoming door Coco June Concepts worden aangewend.
Alle beelden op deze website zijn eigendom van Coco June Concepts. De reproductie van beelden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.

Wij verwijzen ook naar onze Gebuiksvoorwaarden op de Website.

Beëindiging

Annulatie door Coco June Concepts van de verkoopovereenkomst is steeds mogelijk, zonder vooraf te verwittigen.

Intellectueel Eigendomsrecht

Coco June Concepts heeft deze Website voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden ontwikkeld. Alle rechten, en in het bijzonder alle Intellectuele Eigendomsrechten, verbonden aan deze Website worden beheerd door en zijn het exclusief bezit van Coco June Concepts. Op grond van deze rechten is het verboden informatie of materiaal dat zich bevindt op de Website te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, reproduceren, publiceren of hiermee afgeleide werken te creëren.

Wij verwijzen ook naar onze Gebuiksvoorwaarden op de Website.

Privacy Policy

Coco June Concepts erkent het belang van de privésfeer. Onze Privacy Policy kan u terugvinden op de Website. Deze privacy policy voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangebracht door Coco June Concepts. Door het gebruik van deze Website aanvaardt de Gebruiker impliciet de Privacy Policy.
Door te bestellen via de Website van Coco June Concepts, staat de Gebruiker Coco June Concepts uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Coco June Concepts zal de gegevens mogen opslaan, doch niet aan derden zonder enige relatie met Coco June Concepts.
De Gebruiker heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Gebruiker uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Namaak

Coco June Concepts wenst zijn consumenten ook te beschermen tegen de verkoop van namaakproducten online. Daarom verwijst Coco June Concepts graag naar de tips van het Europees Centrum voor de Consument om te vermijden dat u namaak koopt. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt.

Definities

In het kader van deze algemene voorwaarden, worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd:

 • Algemene Verkoopsvoorwaarden: Deze voorwaarden en al haar toevoegingen of bijwerkingen;
 • Bestelling: het resultaat van het orderproces zoals hoger beschreven in de Algemene Voorwaarden. Na ontvangst van de betaling, wordt de Bestelling een Verkoop;
 • Coco June Concepts: Coco June Concepts, Molenstraat 6 bus 11, 2870 Puurs-Sint-Amands, België, BE 0716.727.456;
 • Gebruiker: een gebruiker van deze website, meer bepaald iemand die door het intypen van het adres van deze website of door het volgen van een link op deze website terecht komt en de website gebruikt voor informatieve doeleinden of om een bestelling te plaatsen;
 • Mollie: de verwerkingsfirma voor de betalingen, zijnde Mollie, Mollie B.V., kantoorhoudend aan de Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam. Mollie B.V. beschikt over een vergunning voor betaaldienstverlening conform de Wft en staat als zodanig onder toezicht van De Nederlandsche Bank;/li>
 • Website: Verzameling van bij elkaar horende pagina’s op het wereldwijde web gegroepeerd onder het adres van cocojune.be. De mogelijkheden van de Website variëren van het aanbieden van statische informatie tot interactieve communicatie met multimediale toepassingen en de aankoop van goederen.
 • Verkoop: het online aankopen van een artikel dat thuis wordt geleverd. De betaling geschiedt vooraf. Op het moment van ontvangst van de betaling komt de verkoop tot stand.

Wetgeving

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht en vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen, onverminderd het recht van de consument om een geschil te brengen voor de rechter die bevoegd is op grond van een dwingende wetsbepaling. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, …).
Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard mocht worden of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

Conform art. 14.1 van Verordening (EU) nr. 524/2013 kun u beroep doen op de alternatieve online geschillenbeslechting van de Europese Commissie. Het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) biedt één enkel toegangspunt waarmee consumenten en handelaars in de EU hun geschillen over zowel binnenlandse als grensoverschrijdende onlineaankopen kunnen beslechten.

Slot

Deze overeenkomst vervangt iedere vroegere overeenkomst met de Gebruiker.
Voor alle vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot deze Website kan contact worden opgenomen via
info@cocojune.be.

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 25/11/2019.