GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw toegang tot en gebruik van deze website en/of pagina’s daarvan (cocojune.be), vallen onder de volgende gebruiksvoorwaarden. Wanneer u de website bezoekt, gebruikt of er een bijdrage aan levert, accepteert u, zonder beperking of kwalificaties, de volgende gebruiksvoorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden nu en dan, naar eigen inzicht en goeddunken, aan te passen of te herzien door deze post te actualiseren. U bent gebonden aan al dergelijke herzieningen. Het is verstandig als u, elke keer als u deze website wilt gebruiken, even de gebruiksvoorwaarden checkt, om er zeker van te zijn dat u de gebruiksvoorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden van kracht op de datum die is aangegeven in de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

De term “Coco June Concepts” verwijst naar de entiteit van Coco June Concepts die verantwoordelijk is voor de website, in het bijzonder Coco June Concepts, Molenstraat 6 bus 11, 2870 Puurs-Sint-Amands, België. Waar van toepassing kan de term “Coco June Concepts” ook verwijzen naar andere gelieerde ondernemingen die lid zijn van Coco June Concepts. U kunt contact met ons opnemen met behulp van het contactformulier op onze website.

Gebruik van de website

Degene die communicaties of content aan deze website of op andere wijze aan Coco June Concepts stuurt of levert (anders dan door Coco June Concepts verschafte content) is als enige verantwoordelijk voor de content en informatie daarin, en dit betreft ook de waarheid, rechtsgeldigheid en nauwkeurigheid, evenals de veiligheid van de verzending. U geeft Coco June Concepts het recht om alle content die u uploadt of op andere wijze naar de website verzendt, voor zijn zakelijke doelstellingen te gebruiken. U gaat ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor en Coco June Concepts schadeloos stelt tegen alle aansprakelijkheid en/of schade die voortvloeien uit of vorderingen die het gevolg zijn van uw gebruik van de website en de toegang via uw verbinding met de website.

Coco June Concepts behoudt zich het recht voor om (maar neemt daar geen enkele verantwoordelijkheid voor) de content van deze website op elk gewenst moment om elke reden te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder enige kennisgeving , en om de toegang van elke gebruiker tot de gehele of gedeeltelijke website op te zeggen.

Er wordt toestemming gegeven voor de tijdelijke opslag van de webpagina’s van de website voor weergave op iemands computer, monitor of mobiele toestel. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden.

Intellectuele eigendom / Het gebruik van content

U dient ervan uit te gaan dat alles wat op de website beschikbaar wordt gesteld, beschermd is door nationale en internationale wetten op intellectuele eigendom. Werken waarop auteursrechten rusten, maken individueel en collectief deel uit van de context die beschikbaar is op de website, evenals in de gehele broncode die is gebruikt voor de implementatie van de website. Handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, handelsimago en producten op deze website vallen onder de bescherming van het geregistreerde en niet-geregistreerde gewoonterecht. Alle afbeeldingen, video’s, audio-opnamen en/of andere content op de website zijn het eigendom van of worden met toestemming gebruikt door Coco June Concepts. Niets van het hiervoor vermelde mag worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Coco June Concepts.

De afbeeldingen, video’s, audio-opnamen en/of andere content mogen uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële doelstellingen of reviews. Coco June Concepts moet als bron worden vermeld, bijv. ‘met dank aan Coco June Concepts’. De reproductie van bedrijfseigen afbeeldingen, video’s, audio-opnamen en/of andere content zonder naamsvermelding van Coco June Concepts is verboden.

Aansprakelijkheid van Coco June Concepts

De website, de content daarvan en de producten en diensten op of verkrijgbaar via de website worden “als zodanig” en “als beschikbaar” geleverd, met alle gebreken.

Coco June Concepts zal zich redelijke inspanningen getroosten om op deze website bijgewerkte en nauwkeurige informatie te verschaffen, maar geeft geen bevestiging, garantie of verzekering over de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet maken van inbreuk van de verschafte informatie.

Voor zover toegestaan door de geldende wet is Coco June Concepts niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of bijzondere schade, verlies of letsel, inclusief, maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, verlies van winst, schade aan reputatie en/of verlies van omzet, ten gevolge van uw toegang tot, gebruik van of onmogelijkheid om toegang tot deze website te krijgen, of door uw vertrouwen op informatie op deze website. Coco June Concepts is specifiek niet aansprakelijk voor wegens uw toegang ontstane schade aan uw computer en toestel of virussen die uw computer en toestel kunnen infecteren, verlies van gegevens of andere eigendommen.

Inzending en bescherming van persoonlijke informatie

Coco June Concepts gebruik van uw persoonlijke gegevens en uw verantwoordelijkheden in verband met bescherming van uw privacy zijn beschreven in ons privacy beleid; u vindt dit in de voettekst van de website.

U bevestigt dat internet een open netwerk is en dat Coco June Concepts geen controle heeft over verzending van informatie via internet.

Links naar andere websites 

Coco June Concepts heeft niet alle websites geëvalueerd die aan de website gelinkt zijn en is niet verantwoordelijk en ook niet aansprakelijk voor de content van pagina’s buiten de website of andere websites die aan de website zijn gekoppeld. Uw toegang tot en gebruik van dergelijke websites is geheel voor eigen risico.

Diversen

De product- en service gerelateerde informatie die Coco June Concepts via deze website verschaft, valt onder de Belgische wet. Als u deze website bezoekt en/of gebruikt vanuit een gebied buiten de jurisdictie van de Belgische wet, dan is het uw verantwoordelijkheid om de respectievelijke plaatselijke wet- en regelgeving in acht te nemen.

U bevestigt dat de Belgische wet zonder consideratie voor tegenstrijdigheden van de wetsprincipes daarin, geldt voor alle zaken met betrekking tot het gebruik van de website en deze gebruiksvoorwaarden. In geval van een geschil bevestigt u dat u zich onderwerpt aan de exclusieve jurisdictie van de Rechtbank van Antwerpen, België. Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 25 november 2019, en zijn vanaf die datum van kracht.